Om Team OliviaBranschdefinitioner

Branschdefinitioner

Barnevern

Norska staten och kommunerna har ett gemensamt ansvar för administration av norska barnskyddslagen, Lov om barnevernstjänster.

Bufdir

Barne-, ungdoms- och familjedirektoratet. Det norska centrala organet för administration och drift av barnomsorg.

Bufetat

Den norska myndigheten Barne-, ungdoms- og familjeetaten består av fem regionkontor och tillser boenden och familjehem utifrån kommunernas behov.

BPA

Brukerstyrt personlig assistanse i Norge respektive Borgerstyret personlig assistance i Danmark. Brukaren som beviljas BPA har rätt att själv bestämma hur assistansen ska organiseras och vem som ska utföra den.

HVB

Hem för vård eller boende. Behandlingshem som tar emot individer för vård eller behandling i förening med boende. Detta kan vara barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo hos sina familjer, samt vuxna med olika sociala problem som behöver vård och stöd kring sitt eget boende.

IVO

Inspektionen för vård och omsorg i Sverige. IVO:s främsta uppgift är att svara för tillsyn och tillståndsprövning inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen för stöd och service till funktionshindrad.

Lex Maria

Bestämmelse i svenska patientsäkerhetslagen som föreskriver en skyldighet för vårdgivare att anmäla händelser som medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO.

Lex Sarah

Bestämmelser i SoL och LSS som reglerar anställdas m.fl. skyldighet att rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden. Den innefattar även skyldighet för den som bedriver verksamheten att efter att ha tagit emot en rapport utreda, dokumentera och avhjälpa eller undanröja missförhållandet eller den påtagliga risken för ett missförhållande. Vidare ingår en skyldighet för den som bedriver verksamheten att om ett rapporterat missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande är allvarligt snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

LOU

Lagen om offentlig upphandling i Sverige.

LOV

Lagen om valfrihetssystem i vården i Sverige. LOV reglerar vad som ska gälla för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva kommunala och landstingskommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten.

LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade i Sverige. LSS är en rättighetslag som syftar till att människor med funktionsnedsättningar ska få det stöd som behövs för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Schablonersättning

Timbeloppet för assistansersättningen i Sverige uppgick till 304,30 kr för 2020, en ökning med 1,5 %.

SoL

Socialtjänstlagen utgör en ramlag för socialtjänsten i Sverige och innehåller regler för bland annat hemomsorg, HVB och äldreomsorg. Lagen syftar till att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet.