Om Team OliviaFinansiell information

Finansiell information

Finansiell översikt Team Olivia Group AB

KSEK 2016 2015
Resultaträkning
Nettoomsättning 4 058 341 3 405 671
EBITA 177 577 195 574
Rörelseresultat 112 756 139 908
Finansnetto -40 874 -41 341
Resultat före skatt 71 882 98 567
Årets resultat 57 155 72 126
Balansräkning
Anläggningstillgångar 2 176 247 1 911 654
Likvida medel 130 329 155 554
Eget kapital 790 770 717 256
Långfristiga skulder 1 259 774 956 249
Kortfristiga skulder 811 521 660 320
Balansomslutning 2 862 065 2 333 825
Kassaflöde
Kassaflöde från löpande verksamhet -82 477 144 422
Kassaflöde från investeringsverksamhet -184 750 -244 597
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 239 051 111 978
Årets kassaflöde -28 176 11 803
Nyckeltal
EBITA-marginal, % 4,4 5,7
Rörelsemarginal, % 2,8 4,1
Nettoskuld 1 081 588 802 658
Soliditet 27,6 30,7
Medelantal heltidsanställda 7 042 6 234
Aktiedata
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 1,7  2,1
Antal aktier 32 583 870 32 583 870