Om Team OliviaFinansiell information

Finansiell information

Finansiell översikt Team Olivia Group AB

KSEK 2017 2016 2015
Resultaträkning      
Nettoomsättning 4 285 078 4 058 341 3 405 671
EBITA 174 898 177 577 195 574
Rörelseresultat 36 585 112 756 139 908
Finansnetto -55 643 -40 874 -41 341
Resultat före skatt -19 058 71 882 98 567
Årets resultat -30 725 57 155 72 126
Balansräkning
Anläggningstillgångar 2 256 200 2 176 247 1 911 654
Likvida medel 60 476 130 329 155 554
Eget kapital 739 228 790 770 717 256
Långfristiga skulder 1 424 699 1 259 774 956 249
Kortfristiga skulder 751 324 811 521 660 320
Balansomslutning 2 915 251 2 862 065 2 333 825
Kassaflöde
Kassaflöde från löpande verksamhet 45 800 -82 477 144 422
Kassaflöde från investeringsverksamhet -119 394 -184 750 -244 597
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 4 137 239 051 111 978
Årets kassaflöde -69 457 -28 176 11 803
Nyckeltal
EBITA-marginal, % 4,1 4,4 5,7
Rörelsemarginal, % 0,9 2,8 4,1
Nettoskuld 1 161 775 1 081 588 802 658
Soliditet 25,4 27,6 30,7
Medelantal heltidsanställda 7 342 7 042 6 234
Aktiedata
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK   -0,9  1,7  2,1
Antal aktier 32 583 870 32 583 870 32 583 870