Om Team OliviaFinansiell information

Finansiell information

Finansiell översikt Team Olivia Group AB

KSEK 2018 2017 2016
Resultaträkning
Nettoomsättning 4 570 429 4 285 078 4 058 341
EBITA 200 178 174 898 170 731
Rörelseresultat 175 705 36 585 112 756
Finansnetto -34 169 -55 643 -40 874
Resultat före skatt 141 536 -19 058 71 882
Årets resultat 122 593 -30 725 57 155
Balansräkning
Anläggningstillgångar 2 223 820 2 256 200 2 176 247
Likvida medel 141 261 60 476 130 329
Eget kapital 871 295 739 228 790 770
Långfristiga skulder 1 135 679 1 424 699 1 259 774
Kortfristiga skulder 928 347 751 324 811 521
Balansomslutning 2 935 321 2 915 251 2 862 065
Kassaflöde
Kassaflöde från löpande verksamhet 193 413 45 800 -82 477
Kassaflöde från investeringsverksamhet -49 915 -119 394 -184 750
Kassaflöde från finansieringsverksamhet -65 841 4 137 239 051
Årets kassaflöde 77 657 -69 457 -28 176
Nyckeltal
EBITA-marginal, % 4,4 4,1 4,2
Rörelsemarginal, % 3,8 0,9 2,8
Nettoskuld 1 012 252 1 161 775 1 081 588
Soliditet, % 29,7 25,4 27,6
Medelantal heltidsanställda 7 699 7 342 7 042
Aktiedata
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 3,8 -0,9 1,7
Antal aktier 32 583 870 32 583 870 32 583 870