Vår verksamhetKvalitetsmål

Kvalitetsmål

Syftet med Team Olivias kvalitets­- och hållbarhetsarbete är att skapa mervärden för kunderna, säkerställa att lagar och förordningar följs samt synliggöra, använda och utveckla det kvalitetsarbete som bedrivs i vår verksamhet.

Team Olivia definierar och följer årligen upp kvalitetsmål för koncernen.

Mål 2017 Uppföljning Utfall 2017
Bedriva vård, omsorg och undervisning i enlighet med aktuell lagstiftning. Affärsområdena följer upp genom anpassade egenkontroller i bolagen. Koncernen följer upp och för register över Lex Sarah och Lex Maria anmälningar samt motsvarande allvarligare händelser i Norge och Danmark. Register förs även över bolagens kontakter med myndigheter vid klagomål, myndigheters tillsyns- och uppföljningsbesök i verksamheterna, tillståndsansökningar samt eventuella polisanmälningar som gjorts av bolagen.

Lex Sarah/motsvarande:
Sverige: 36 anmälningar varav IVO hittills avslutat 22 utan anmärkning, 3 avskrivna, 11  under handläggning.
Norge:  2 händelser varav 1 avslutad utan anmärkning, 1 under handläggning.
Danmark: 2 händelser, samtliga avslutade utan anmärkning.

Lex Maria/motsvarande:
Sverige: 2 anmälningar, båda avslutade utan anmärkning.
Danmark: 5 händelser, samtliga avslutade utan anmärkning.

Myndighetskontakter/motsvarande: 
Sverige: 32 rapporterade kontakter varav; 24 inspektioner/tillsyner eller avtalsuppföljningar,  5 klagomål där samtliga utretts och åtgärder vidtagits och 3  tillståndsansökningar. Samtliga ärenden avslutade.
Norge: 6 rapporterade kontakter, 4 tillsyner och 1 klagomål, samtliga ärenden avslutade.
Danmark: 8 rapporterade kontakter, samtliga ärenden avslutade.

Kunderna ska uppleva att kvaliteten på tjänsterna är god.

Koncernövergripande kundmätning med indikatorerna trygghet, delaktighet, positiv påverkan.

Totalt 1 570 kunder svarade enligt nedan utifrån en femgradig skala där 5 är högst:

Jag är trygg med min personal.
4,4 (4,5)

Jag är delaktig i planeringen av min vardag.
4,3 (4,5)

Team Olivia bidrar positivt i min tillvaro/jag är nöjd.
4,3 (4,3)

Tjänsterna ska göra skillnad i kundernas tillvaro. Socialstyrelsens kvalitetsgarantier, kundenkät och specifika mål för vilken effekt Team Olivias verksamhet tillför. Effektmålen varierar beroende på kundgrupp och tjänst.