Vår verksamhetKvalitetsmål

Kvalitetsmål

Syftet med Team Olivias kvalitets­- och hållbarhetsarbete är att skapa mervärden för kunderna, säkerställa att lagar och förordningar följs samt synliggöra, använda och utveckla det kvalitetsarbete som bedrivs i vår verksamhet.

Team Olivia definierar och följer årligen upp kvalitetsmål för koncernen.

Mål 2018 Uppföljning Utfall 2018
Bedriva vård, omsorg och undervisning i enlighet med aktuell lagstiftning. Affärsområdena följer upp genom anpassade egenkontroller i bolagen. Koncernen följer upp och för register över Lex Sarah och Lex Maria anmälningar samt motsvarande allvarligare händelser i Norge och Danmark. Register förs även över bolagens kontakter med myndigheter vid klagomål, myndigheters tillsyns- och uppföljningsbesök i verksamheterna, tillståndsansökningar samt eventuella polisanmälningar som gjorts av bolagen.

Lex Sarah/motsvarande:
Sverige: 25 anmälningar varav IVO avslutat 20 utan anmärkning, samt 5  under handläggning
Norge:  2 händelser avslutade utan anmärkning
Danmark: 1 händelse avslutad utan anmärkning.

Lex Maria/motsvarande:
Sverige: 1 anmälan
Danmark: 5 anmälningar, samtliga avslutade utan anmärkning.

Myndighetskontakter/motsvarande: 
Sverige 24, Norge 24 och Danmark 14 rapporterade kontakter varav; 31 inspektion/tillsyn, 3 avtalsuppföljningar,  2 tillståndsansökningar, 1 dataskydd och 18 arbetsskadeanmälningar. Alla ärenden avslutade utom 6 under handläggning.

Kunderna ska uppleva att kvaliteten på tjänsterna är god.

Koncernövergripande kundmätning med indikatorerna trygghet, delaktighet, positiv påverkan.

Totalt 1 570 kunder svarade enligt nedan utifrån en femgradig skala där 5 är högst:

Jag är trygg med min personal.
4,5 (4,4)

Jag är delaktig i planeringen av min vardag.
4,2 (4,3)

Team Olivia bidrar positivt i min tillvaro/jag är nöjd.
4,4 (4,3)

Tjänsterna ska göra skillnad i kundernas tillvaro. Socialstyrelsens kvalitetsgarantier, kundenkät och specifika mål för vilken effekt Team Olivias verksamhet tillför. Effektmålen varierar beroende på kundgrupp och tjänst.