Vår verksamhetKvalitetsmål

Kvalitetsmål

Syftet med Team Olivias kvalitets­- och hållbarhetsarbete är att skapa mervärden för kunderna, säkerställa att lagar och förordningar följs samt synliggöra, använda och utveckla det kvalitetsarbete som bedrivs i vår verksamhet.

Team Olivia definierar och följer årligen upp kvalitetsmål för koncernen. Arbetet med hållbarhetsredovisning är också ett fokusområde under 2017.

Mål 2016 Uppföljning Utfall 2016
Bedriva vård, omsorg och undervisning i enlighet med aktuell lagstiftning. Affärsområdena följer upp genom anpassade egenkontroller i bolagen. Koncernen följer upp och för register över Lex Sarah och Lex Maria anmälningar samt motsvarande allvarligare händelser i Norge och Danmark. Register förs även över bolagens kontakter med myndigheter vid klagomål, myndigheters tillsyns- och uppföljningsbesök i verksamheterna, tillståndsansökningar samt eventuella polisanmälningar som gjorts av bolagen.

Lex Sarah. Totalt 21 anmälningar varav IVO hittills avslutat 13 utan anmärkning, 2 har avskrivits och 6 är under handläggning. Norge har rapporterat 7 händelser motsvarande Lex Sarah.

Lex Maria. Totalt en anmälan som avslutats utan anmärkning. Danmark har rapporterat 11 händelser motsvarande Lex Maria.

Myndighetskontakter. Totalt rapporterades 39 kontakter varav; 25 inspektioner/tillsyner eller avtalsuppföljningar (4 fall med mindre krav på åtgärder), 11 klagomål där samtliga utretts och åtgärder vidtagits och 3 fall rör tillståndsansökningar.

Kunderna ska uppleva att kvaliteten på tjänsterna är god.

Koncernövergripande kundmätning med indikatorerna trygghet, delaktighet, positiv påverkan.

Totalt 1758 kunder svarade enligt nedan utifrån en femgradig skala där 5 är högst:

Jag är trygg med min personal.
4,5

Jag är delaktig i planeringen av min vardag.
4,5

Team Olivia bidrar positivt i min tillvaro/jag är nöjd.
4,3

Tjänsterna ska göra skillnad i kundernas tillvaro. Socialstyrelsens kvalitetsgarantier, kundenkät och specifika mål för vilken effekt Team Olivias verksamhet tillför. Effektmålen varierar beroende på kundgrupp och tjänst.