Om Team OliviaStrategi

Strategi

För att låta god omsorg växa och samtidigt skapa värde för våra kunder har Team Olivia fyra huvudstrategier. I grunden finns vår decentraliserade modell med ett starkt lokalt ansvar och engagemang.

Team Olivias strategi är att fortsätta växa genom vår decentraliserade modell. Modellen attraherar drivna omsorgsentreprenörer som vill vidareutveckla sin verksamhet tillsammans med Team Olivia. Vi har över tid uppvisat en god förmåga att identifiera, förvärva och integrera nya verksamheter. På så sätt har vi byggt upp en stark plattform för att fortsätta bredda och stärka vårt erbjudande på våra olika marknader.

1. Fokusera på individen

Team Olivias modell och organisation är starkt decentraliserad och skiljer oss från många av våra branschkollegor. Verksamheten bedrivs nära våra kunder och där fattas också omsorgsbesluten. Entreprenörsandan är en grundläggande drivkraft för att utveckla kärnverksamheten med kompletterande support från Team Olivias gemensamma stödfunktioner och nätverk tillsammans med en finansiell uthållighet.

2. Attrahera och behålla rätt medarbetare

En god kvalitativ omsorg förutsätter att våra medarbetare agerar med kunskap, respekt, professionalism och känsla i mötet med kunden. Vår förmåga att identifiera, rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens, känsla för individen och en stark drivkraft att göra skillnad är därför avgörande.

3. Förvärva och utveckla hållbara verksamheter

Våra verksamheter strävar efter att långsiktigt utveckla och bredda sitt erbjudande för att tillsammans öka mångfalden och attrahera fler kunder. En sund lönsamhet lägger grunden för tillväxt och fortsatta investeringar. Det fria kundvalet bidrar också till att utveckla kvaliteten i våra tjänster, och vi strävar efter höga resultat vad gäller kundnöjdhet.

4. Samverka för hög kvalitet och effektivitet

Kunskapsutbyten och samarbeten mellan våra affärsområden och dotterbolag är en stark drivkraft för hög kvalitet och effektivitet. Därigenom identifierar och hanterar vi olika förbättringsområden, drar lärdom av gemensamma erfarenheter och utvecklar våra tjänster. Genom samverkanskedjor där olika insatser anpassas innehållsmässigt och geografiskt breddar vi erbjudandet.