Vår verksamhetKvalitet för individen

Kvalitet för individen

Vårt viktigaste uppdrag är att skapa värde för de individer vi är till för. Vi tror att kvalitativ omsorg uppstår i det personliga mötet mellan kund och medarbetare på lokal nivå.

Ansvar för individen

Team Olivia värnar om de individuella lösningarna samtidigt som vi bygger ett koncerngemensamt skyddsnät med kvalitetsfokus i centrum. Det gör vi genom att arbeta metodiskt med förbättringar, både lokalt och gemensamt på koncernnivå. Team Olivia vill ta ett helhetsansvar i förhållande till vår kund – individen.

Vi värnar också om kundernas integritet. Det innebär att vi följer gällande lagar, god sed och etiska branschregler. Alla våra medarbetare omfattas av en lagstadgad tystnadsplikt och har även en anmälningsskyldighet avseende missförhållanden och risker för missförhållanden. Team Olivia har även ett dataskyddsombud som bland annat ansvarar för att se till att vi följer både de regler som finns på området och interna policyer och riktlinjer.

Nöjda kunder

Vi genomför koncerngemensam kundenkät och frågar våra kunder hur de upplever våra tjänsters kvalitet. Utifrån lagstiftning undersöker vi tre huvudindikatorer som har betydelse för den enskilde kunden. Resultaten visar hög kundnöjdhet vilket ger oss ett bra utgångsläge och en hög ambitionsnivå framåt.