Vår verksamhetValfrihet i omsorgen är en viktig samhällsfråga

Valfrihet i omsorgen är en viktig samhällsfråga

Med ett 30-tal dotterbolag bidrar Team Olivia till den valfrihet och mångfald som vi tror utvecklar omsorgen bäst.

Intressentdialog

Team Olivias intressenter finns i hela samhället, vilket förutsätter en öppen dialog och samarbete med dem som direkt och indirekt berör vår verksamhet. De allra viktigaste intressenterna är de kunder som vi erbjuder omsorg samt deras närstående. Till våra centrala intressenter hör även de kommuner och myndigheter som är våra kunder, våra medarbetare, politiker, ägare samt potentiella förvärvskandidater.

Valfrihet och mångfald

Med ett 30-tal dotterbolag bidrar Team Olivia till den valfrihet och mångfald som vi tror utvecklar omsorgen bäst. I alla våra dotterbolag arbetar vi med att främja välmående, oavsett om det gäller arbete med personer med fysisk funktionsnedsättning, psykosocial problematik, funktionsnedsättning till följd av ålder eller missbruksproblem. Team Olivia tillgodoser det växande behov av vård och omsorg som finns idag och bygger långsiktiga relationer med kommuner och andra uppdragsgivare. Genom långsiktig tillväxt och lönsamhet möjliggör vi investeringar i framtidens omsorg på samma gång som vi är en betydande arbetsgivare med finansiell stabilitet.

Miljöhänsyn

Vi arbetar för ökad miljöhänsyn inom hela verksamheten, främst genom att våra olika bolag minskar sin miljöbelastning på områden som transporter, energi och resursanvändning och inköp.  Vi väljer att i första hand använda telefon- och videomöten istället för fysiska möten och genom att hemomsorgmedarbetare använder bilar med mindre miljöbelastning. Team Olivia följer även gällande miljölagstiftning samt andra tillämpliga normer och regelverk som berör människans påverkan på miljön. Vi arbetar också aktivt med arbetsmiljön för våra medarbetare.

Affärsetik och lönsamhet

Tillväxt och lönsamhet innebär inte bara fortsatta investeringar i omsorg och fler arbetstillfällen utan också ökade skatteintäkter till vår gemensamma välfärd. Vi är måna om att Team Olivias verksamhet bedrivs enligt god affärssed och att vi håller hög etisk nivå i allt vi gör. Vi följer även Vårdföretagarnas etiska riktlinjer.

Socialt engagemang

Våra dotterbolag deltar i en mängd olika lokala initiativ med stark koppling till den lokala verksamheten. Dessa projekt och initiativ syftar till att skapa mervärde hos kunder och medarbetare samt bidra till en positiv samhällsutveckling. Exempel på initiativ är sysselsättningsprojekt för ungdomar inom HVB med målsättningen att aktivera ungdomarna och förbättra möjligheterna för skolgång, praktikplats eller arbete. En mängd idrottsinitiativ för personer med funktionsnedsättning pågår också i nära samarbete med olika lokala föreningar.