Om Team OliviaVår decentraliserade modell

Vår decentraliserade modell

Team Olivias styrka ligger i att kombinera det lilla företagets flexibilitet, lokalt entreprenörskap, engagerade medarbetare och närhet med den stora organisationens resurser, nätverk och finansiella kapacitet.

Utgångspunkten för vår verksamhet är att besluten fattas nära våra kunder där förståelsen för deras behov är som allra störst. På så sätt tror vi att omsorg blir mer effektiv och av högre kvalitet. Genom att ha kundens behov i fokus lägger vi grunden för en långsiktig relation.

Lokala bolag

De verksamheter som vi förvärvar har ofta sedan länge en stark lokal förankring och nära och långa relationer med sina kunder samt med socialsekreterare, upphandlare, chefer och politiker i den egna kommunen. Våra omsorgsentreprenörer är den drivande kraften i våra lokala bolag. De utvecklar sin verksamhet utifrån ett starkt personligt engagemang, lokala förutsättningar och under det egna varumärket. På så sätt behåller vi småskaligheten och skapar flexibilitet och förmåga att anpassa verksamheten utifrån den enskilda individens behov.

För att göra detta möjligt har vi skapat en decentraliserad modell med utvalda centrala stödfunktioner och fokus på samordning.

Affärsområden

Dotterbolagen grupperas under olika affärsområden utifrån vilken typ av verksamhet som bedrivs. Inom varje affärsområde ges möjlighet till

  • systemstöd för planering, kvalitet och uppföljning
  • kompetensnätverk och träffar för bolagens Vd:ar
  • samarbeten mellan olika verksamheter för att utveckla kvalitet och gemensamma konkurrenskraftiga erbjudanden

Varje affärsområde har en affärsområdesledning med ansvar för HR, verksamhetsstyrning, kvalitet och hållbarhet, riskhantering, affärs- och tjänsteutveckling samt förvärv.

Koncerngemensamma funktioner

På koncernnivå stödjer vi bolagen med bland annat

  • strategisk planering
  • HR och ledarskap
  • kommunikation
  • finansiella resurser
  • kvalitets- och hållbarhetsstrategier
  • IT och inköp
  • affärsutveckling

Målsättningen är att våra lokala entreprenörer ska känna ett starkt lokalt ägarskap och samtidigt kunna dra nytta av fördelarna med att vara en del av en större koncern.

Genom professionella nätverk tillvaratar vi också de styrkor och konkurrensfördelar som Team Olivias dotterbolag tillför.