Vår verksamhetHöga kvalitetskrav inom alla områden

Höga kvalitetskrav inom alla områden

Team Olivia anser att kvalitativ omsorg uppstår i det personliga mötet mellan individ och medarbetare på lokal nivå. Kundens upplevelse av våra tjänster står i centrum för vår verksamhet.

Det mesta i vår verksamhet bedöms och godkänns av myndigheter och kommuner, vilket i sig är en kvalitetsstämpel. Myndigheterna kontrollerar med regelbundna intervall att kvalitetskraven efterlevs. Men för oss är kvalitet mer än så. Vi är övertygade om att kvaliteten uppstår i mötet mellan människor, och vi vill göra skillnad i alla led. I vårt kvalitetsarbete värnar vi därför om de individuella lösningarna samtidigt som vi bygger ett koncerngemensamt skyddsnät med kvalitetsfokus i centrum. Det gör vi genom att arbeta metodiskt med förbättringar, både lokalt och på koncernnivå.

Kvalitet i en decentraliserad organisation

I en decentraliserad organisation är våra koncerngemensamma hållbarhets- och kvalitetsmål sammanhållande för vårt arbete. Det centrala kvalitetsarbetet på Team Olivia består av övergripande styrning och uppföljning av kvalitetsarbetet. Det handlar bland annat om att följa upp och vidarerapportera avvikelser, en händelse som medfört skada för kunden eller ett tillbud, det vill säga en händelse som hade kunnat medföra skada. Vi uppmuntrar våra medarbetare att rapportera avvikelser för att kunna utveckla och förbättra vår verksamhet.

På affärsområdesnivå har varje område egna metoder och fokusområden för kvalitetsarbetet anpassade till områdets målgrupper och förutsättningar. Varje affärsområde har en egen kvalitetsorganisation med en eller flera ansvariga personer.

Team Olivia har också ett gemensamt nätverk, Quality Board, där kvalitetsansvariga från alla affärsområden ingår. Gruppen leds av koncernens Kvalitets- och hållbarhetschef och träffas regelbundet för att utveckla såväl målsättningar som ramverk och verktyg.