Om Team OliviaMedarbetare

Medarbetare

Våra medarbetares kompetens och engagemang är avgörande för att skapa god kvalitet och nöjda kunder. I en verksamhet där kunderna ofta befinner sig i ett utsatt läge är det helt avgörande att våra medarbetare agerar med respekt, kunskap och känsla i varje kundmöte. Vår decentraliserade modell innebär att varje bolag anpassar personalarbetet efter sina lokala förutsättningar – i harmoni med våra övergripande värderingar.

Personalarbete nära våra medarbetare

Team Olivia är ett kunskapsföretag där medarbetarna är vår viktigaste tillgång och utgör nyckeln till vår framgång. Genom vår försörjning av kompetenta medarbetare står vi väl rustade för att svara mot efterfrågan såväl som ökande krav på professionalitet och kompetens inom omsorgen. Team Olivia består av ett antal självständiga dotterbolag, där personalfrågorna är en självklar och integrerad del av verksamheten. Varje bolag ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar förutsättningar för sin personal att trivas och utvecklas på jobbet.

Stöd från koncernen

På koncernnivå bidrar vi genom att skapa övergripande arbetsformer och följer upp personalarbetet. Vi erbjuder våra dotterbolag stöd i medarbetarfrågor, i form av verktyg och policys som kan anpassas till de lokala verksamheterna. Det ger våra bolag hjälp i arbetet med arbetsmiljö, mångfald och jämställdhet, rekrytering och introduktion, utveckling och löner. Team Olivia har även tagit fram en uppförandekod som tydliggör vår etiska värdegrund och som ska fungera som en vägledning i det dagliga arbetet för alla medarbetare. Uppföljning av personalfrågor och av de närliggande kvalitetsfrågorna är en annan viktig del där bolagen får hjälp av koncernen.

Nätverk som bygger kompetens och kvalitet

För att säkerställa att våra medarbetare agerar enligt värdegrunden och kan leverera med kvalitet arbetar vi aktivt med samverkan och kompetensutveckling – både inom de olika affärsområdena och på koncernnivå. Genom att samordna introduktionsprogram och handledning för nya medarbetare säkrar vi kvaliteten ute hos våra bolag samtidigt som vi möjliggör för medarbetare att flytta mellan enheter. I dagsläget arrangerar vi på koncernnivå vd-träffar, ledardagar, ekonomträffar, HR-nätverk och juristnätverk. Det ger våra medarbetare möjlighet att diskutera ämnesspecifika frågor, inspireras och lära av varandra.

Ledarskapsutbildningar

Vi är övertygade om att ett gott och hållbart ledarskap ger förutsättningar för nöjda medarbetare och kunder. Den övergripande ledarutbildningen ger ledare på olika nivåer från våra bolag i Sverige, Danmark och Norge möjlighet att utveckla sina ledarfärdigheter, nätverkande och tillsammans bygga ett hållbart ledarskap inom koncernen. Satsningen startade 2012 och hittills har drygt 250 medarbetare genomgått utbildningen. Ledarskapsutbildningen bidrar också till att förankra och utveckla vår gemensamma värdegrund och företagskultur.