Om Team OliviaHållbarhet och samhällsansvar

Hållbarhet och samhällsansvar

Team Olivias verksamhet bygger på ett långsiktigt socialt ansvarstagande och att ge människor ett bättre liv utifrån sina behov. Våra medarbetare fyller därigenom en viktig roll i samhället då de möjliggör en bättre vardag för våra kunder.

Samhällsansvar

Inom samtliga verksamhetsområden arbetar Team Olivia med att främja välmående, oavsett om det gäller arbete med personer med fysisk funktionsnedsättning, psykosocial problematik, funktionsnedsättning till följd av ålder eller missbruksproblem. Vår målsättning är att uppfylla de höga krav som samhället idag ställer på företag inom den skattefinansierade välfärdssektorn. Genom långsiktig tillväxt och lönsamhet möjliggör Team Olivias investeringar i framtidens omsorg på samma gång som vi är en betydande arbetsgivare med finansiell stabilitet. Därigenom bidrar Team Olivia till en hållbar samhällsutveckling.

Individansvar

Team Olivia strävar efter att i så stor utsträckning som möjligt försöka ta ett helhetsansvar i förhållande till individen. Ett exempel är i arbetet med vårdkedjor för beroendeproblematik, där Team Olivia tar ansvar från vårdstart till utslussning. Vi arbetar aktivt för att skapa en trygg tillvaro för att bidra till en lyckad integration i samhället. Team Olivia värnar om individernas integritet och följer gällande lagar, god sed och etiska branschregler. Team Olivias medarbetare omfattas av en lagstadgad tystnadsplikt och har även en anmälningsskyldighet avseende missförhållanden och risker för missförhållanden.

Medarbetaransvar

Vår medarbetarpolicy utgör ett ramverk och ett stöd för våra dotterbolag i frågor gällande medarbetarutveckling, arbetsmiljö, mångfald och jämställdhet. Som en stor arbetsgivare ser Team Olivia det som en av sina uppgifter att vara med och bidra till att introducera personer med olika bakgrund och förutsättningar på arbetsmarknaden. Dotterbolagen ansvarar för att uppmärksamma och ta hänsyn till psykologiska, sociala och fysiska förhållanden i arbetsmiljön. Team Olivia arbetar också aktivt för att vara en välmående organisation genom friskvård, olika satsningar på god hälsa, gott ledarskap samt genom att arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatsen.

Vi strävar efter att upprätthålla goda relationer med de anslutna fackföreningarna (såväl direkt som indirekt genom branschorganisationer) och har sedan många år tillbaka verkat för kollektivavtal i branschen. Team Olivia är i Sverige medlem i Vårdföretagarna Almega – en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi.

Ekonomiskt ansvar och affärsansvar

Team Olivias verksamhet ska bedrivas enligt god affärssed och hålla hög etisk nivå i allt vi gör. Vår uppförandekod beskriver vårt etiska förhållningssätt, som även inkluderar synen på gåvor och representation. Det ingår även som ett kriterium för medlemskap i Vårdföretagarna att Team Olivia följer Vårdföretagarnas etiska riktlinjer.

Socialt ansvar

Våra dotterbolag deltar i en mängd olika lokala initiativ med stark koppling till den lokala verksamheten. Dessa projekt och initiativ syftar till att skapa mervärde hos individer och medarbetare samt bidra till en positiv samhällsutveckling. Exempel på initiativ är sysselsättningsprojekt för ungdomar inom HVB med målsättningen att aktivera ungdomarna och förbättra möjligheterna för skolgång, praktikplats eller arbete. Dotterbolag med verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar stödjer olika ideella projekt som syftar till att främja integration och sysselsättning. En mängd idrottsinitiativ pågår också i nära samarbete med olika lokala föreningar där möjlighet ges för egna grupper av individer med funktionsnedsättningar.

  • Vi erbjuder en bättre vardag

    Team Olivia och våra dotterbolag har vuxit fram ur en vilja att göra skillnad för människor med funktionsnedsättning, eller som befinner sig i en på annat sätt utsatt situation. Vi fyller en viktig funktion i samhället.